Katalog OKO

Naslovnica Kazalo Iskanje

 

 

Naslovnica (Index)

Naslovnica (Index)
Bele strani. Rumene strani (White pages. Yellow pages)
Dogodki. Prazniki. Festivali (Events. Holidays. Festivals)
Splošni iskalniki (Universal search engines)
Socasni iskalniki (Meta-search engines)
Specializirani iskalniki (Specialized search engines)
Zbirke iskalnikov (Collection of search engines)
Geografski iskalniki (Geographic search engines)
Hiper-katalogi (Hyper-catalogues)
Internet: Kaj je novega? (Internet: What's New?)
Interaktivni pretvorniki valut (Interactive currency converters)
Interaktivni prevajalci (Interactive translators)
Datoteke Usenet FAQ (Usenet FAQ Files)
Hiperprostor (Hyperspace)
Izrazje (Terminology)
Vrstilci UDK (UDC numbers)
Strojnistvo (Mechanical engineering)
Splošno (Generalities)
Splošne osnove znanosti in kulture. Racunalništvo (Fundamentals of science and culture. Computer science)
Znanost in znanje na splošno (Science and knowledge in general)
Iznajdbe in odkritja (Inventions & discoveries)
Racunalništvo. Racunalniška tehnologija (Computer science. Computer technology)
Racunalniška strojna oprema (Computer hardware)
Programje (Software)
Programski jeziki (Programming languages)
Uporabniški vmesnik (User interface)
Hiperbesedilo. Hipermedija (Hypertext. Hypermedia)
Racunalniške komunikacije. Racunalniška omrežja (Computer communications. Computer networks)
Internet (Internet)
Svetovni splet (World Wide Web)
Standardizacija. Standardi (Standardization. Standards)
Bibliografija. Bibliografije. Katalogi (Bibliography. Bibliographies. Catalogues)
Knjižnicni katalogi (Library catalogues)
Knjižnicarstvo. Knjižnice (Librarianship. Libraries)
Referencna dela. Enciklopedije (Reference works. Encyclopaedias)
Slovarji. Vecjezicni slovarji (Dictionaries. Multilingual dictionaries)
Serijske publikacije. Periodika (Serial publications. Periodicals)
Organizacije. Združenja. Muzeji (Organizations. Associations. Museums)
Muzeji (Museums)
Casniki. Tisk. Novinarstvo (Newspapers. The press. Journalism)
Rokopisi. Redke knjige. Zgodovina knjig (Manuscripts. Rare books. History of books)
Filozofija. Psihologija (Philosophy. Psychology)
Filozofija duha (Philosophy of mind)
Psihologija (Psychology)
Filozofija morale. Etika (Philosophy of moral. Ethics)
Religija. Teologija (Religion. Theology)
Sveto pismo (biblija) [The Bible]
Družbene vede (Social sciences)
Demografija. Statistika. Sociologija (Demography. Statistics. Sociology)
Statistika (Statistics)
Demografska statistika (Demographic statistics)
Demografija. Populacijske študije (Demography. Population studies)
Politika (Politics)
Gospodarstvo. Ekonomija (Economy. Economics)
Ekonomske vede (Economic sciences)
Oblike organizacije v gospodarstvu (Forms of organization in economy)
Gospodarske zbornice (Chambers of Commerce)
Finance. Bancništvo. Denarništvo (Finance. Banking. Monetary system)
Denarništvo. Bancništvo. Borzništvo (Monetary system. Banking. Exchange market)
Bancništvo. Banke (Banking. Banks)
Denar. Valuta (Money. Currency)
Borzništvo. Denarni trg (Exchange market. Money market)
Trgovina. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo (Trade. International economic relations. World economy)
Mednarodne finance (International finance)
Mednarodni gospodarski odnosi (International economic relations)
Pravo. Zakonodaja (Law. Legislation)
Mednarodno pravo (International law)
Veleposlaniki. Veleposlaništva (Ambassadors. Embassies)
Civilno pravo (Civil law)
Intelektualna lastnina (Intellectual property)
Javna uprava. Vlada (Public administration. Government)
Osrednja vlada. Ministrstva (Central government. Ministries)
Izobraževanje (Education)
Nadaljnje izobraževanje (Further education)
Izobraževanje mladine (Youth education)
Izobraževanje odraslih. Vseživljenjsko ucenje (Adult education. Lifelong learning)
Visoko šolstvo. Univerze (Higher education. Universities)
Univerze (Universities)
Metrologija (Metrology)
Etnologija (narodoslovje). Obicaji [Ethnology. Customs]
Obleka. Noše. Moda. Nakit (Dress. Costumes. Fashion. Yewelry)
Matematika. Naravoslovne vede (Mathematics. Natural sciences)
Splošno o naravoslovnih vedah (Generalities about the natural sciences)
Študij in varstvo narave (Nature study & conservation)
Veda o okolju (Environmental science)
Matematika (Mathematics)
Astronomija in sorodne vede (Astronomy & related sciences)
Astronomski instrumenti (Astronomic instruments)
Observatoriji (Observatories)
Soncni sistem (Solar system)
Geodezija. Kartografija (Geodesy. Cartography)
Koordinatni sistemi (Coordinate systems)
Kartografija (Cartography)
Kronologija. Koledarji. Ure (Chronology. Calendars. Clocks)
Fizika (Physics)
Kemija (Chemistry)
Analizna kemija (Analytical chemistry)
Fizikalna kemija (Physical chemistry)
Anorganska kemija (Inorganic chemistry)
Organska kemija (Organic chemistry)
Kristalografija (Crystallography)
Mineralogija (Mineralogy)
Geologija in sorodne vede (Geology & related sciences)
Pomožne vede geologije (Auxiliary sciences of geology)
Geofizika (Geophysics)
Seizmologija (Seismology)
Geologija. Meteorologija (Geology. Meteorology)
Splošna geologija (General geology)
Notranja geodinamika (Internal geodynamics)
Vulkani (Volcanoes)
Zunanja geodinamika (External geodynamics)
Glaciologija (Glaciology)
Geomorfologija (Geomorphology)
Oceanografija (Oceanography)
Meteorologija. Klimatologija (Meteorology. Climatology)
Stratigrafija (zgodovinska geologija) [Stratigraphy (Historical geology)]
Gospodarska geologija. Nahajališca mineralov (Economic geology. Mineral deposits)
Ogljikovodiki. Nafta (Hydrocarbons. Petroleum)
Hidrosfera. Hidrologija (Hydrosphere. Hydrology)
Paleontologija (Palaeontology)
Biologija. Biološke vede (Biology. Biological sciences)
Ekologija. Hidrobiologija (Ecology. Hydrobiology)
Genetika (Genetics)
Citologija (Cytology)
Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika (Biochemistry. Molecular biology. Biophysics)
Virologija (Virology)
Mikrobiologija (Microbiology)
Botanika (Botany)
Splošna botanika (General botany)
Sistematska botanika (Systematic botany)
Bakterije (Bacteria)
Zoologija (Zoology)
Splošna zoologija (General zoology)
Sistematska zoologija (Systematic zoology)
Clenonožci (Arthropods)
Metulji (Butterflies)
Plazilci. Ptici (Reptiles. Birds)
Krokodili (Crocodiles)
Sesalci (Mammals)
Opice (Monkeys)
Uporabne vede. Medicina. Tehnologija (Applied sciences. Medicine. Technology)
Medicina (Medicine)
Anatomija (Anatomy)
Higiena. Skrb za zdravje (Hygiene. Health care)
Higiena prehrane (Nutrition hygiene)
Patologija (Pathology)
Inženirske vede. Tehnologija (Engineering sciences. Technology)
Kmetijstvo in sorodne vede (Agriculture & related sciences)
Gozdarstvo (Forestry)
Kmetijstvo (Agriculture)
Živinoreja (Animal husbandry)
Upravljanje (Management)
Telekomunikacije (Telecommunications)
Tiskarstvo. Založništvo (Printing. Publishing)
Transportne in poštne storitve (Transport & postal services)
Poštne storitve (Postal services)
Poštni uradi (Post offices)
Filatelija (Philately)
Poslovanje (Business management)
Oglaševanje. Informacije. Stiki z javnostjo (Advertising. Information. Public relations)
Kemicne in sorodne industrije (Chemical & related industries)
Kemicni izdelki. Kemikalije (Chemical products. Chemicals)
Olja. Lepila. Smole (Oils. Adhesives. Resins)
Etericna olja. Parfumerija. Kozmetika (Essential oils. Perfumery. Cosmetics)
Razne industrije in obrti (Various industries & crafts)
Tekstilna industrija (Textile industry)
Tkanine (Textiles)
Svile (Silks)
Makromolekularne snovi. Kavcuk. Umetne snovi (Macromolecular materials. Rubber. Plastics)
Umetnosti. Zabava. Šport (The arts. Entertainment. Sport)
Umetnostna obdobja. Umetnostni slogi (Artistic periods. Artistic styles)
Arhitektura (Architecture)
Javne zgradbe (Public buildings)
Cerkvena arhitektura (Church-architecture)
Kripte (grobnice). Piramide (Crypts. Pyramids)
Stanovanjska arhitektura (Housing-architecture)
Gradovi (Castles)
Kiparstvo. Upodabljajoca umetnost (Sculpture. Plastic art)
Risanje. Uporabna umetnost (Drawing. Applied art)
Karikature (Cartoons)
Slikarstvo (Painting)
Fotografija (Photography)
Fotografska oprema (Photographic equipment)
Glasba (Music)
Opera. Opereta (Opera. Operette)
Zabava. Igre. Šport (Entertainment. Games. Sport)
Javne zabave (Public entertainments)
Kino. Film (Cinema. Film)
Gledališce (Theatre)
Balet (Ballet)
Lutkovno in marionetno gledališce (Puppet-show)
Ples (Dance)
Namizne igre in igre na deski (Board & table games)
Šah (Chess)
Šport (Sport)
Olimpijske igre (Olympic Games)
Jeziki. Jezikoslovje. Književnost (Languages. Linguistics. Literature)
Jezikoslovje. Jeziki (Linguistics. Languages)
Jeziki (Languages)
Književnost (Literature)
Poezija (Poetry)
Književnost posameznih jezikov (Literature of individual languages)
Angleška književnost (English literature)
Ameriška književnost (American literature)
Klasicna književnost (Classical literature)
Geografija. Biografija. Zgodovina (Geography. Biography. History)
Arheologija (Archaeology)
Kulturni ostanki zgodovinskih dob (Cultural remains of historical times)
Geografija (Geography)
Raziskovanje dežel. Potovanje (Land exploration. Travel)
Sistematska geografija (Systematic geography)
Ekspedicije (Expeditions)
Splošna geografija. Fizicna in družbena geografija (General geography. Physical & human geography)
Fizicna geografija (Physical geography)
Družbena geografija (Human geography)
Atlasi. Zemljevidi (Atlases. Maps)
Regionalna geografija (Regional geography)
Geografija sveta (Geography of the world)
Geografija posameznih dežel (Geography of individual countries)
Geografija: Evropa (Geography: Europe)
Geografija: Azija (Geography: Asia)
Geografija: Afrika (Geography: Africa)
Geografija: Oceanija, Polarna podrocja (Geography: Oceania, Polar regions)
Geografija: Avstralija (Geography: Australia)
Biografija. Biografije (Biography. Biographies)
Genealogija (rodoslovje) (Genealogy)
Zgodovina (History)
Zgodovina starega veka (Ancient history)
Zgodovina starega veka: Egipt (Ancient history: Egypt)
Zgodovina starega veka: Rim (Ancient history: Rome)
Zgodovina starega veka: Grcija (Ancient history: Greece)
Zgodovina srednjega in novega veka (Mediaeval and modern history)
Zgodovina Evrope (History of Europe)
Sistem UDK (UDC System)
Uporaba kataloga OKO (Use of Catalogue OKO)
Katalog OKO (Catalogue OKO)
CIP - Kataložni zapis o publikaciji (CIP - Cataloguing-in-Publication)
Vsebina (Contents)
O avtorici (About the author)
O avtorici dela (The Authors Works)
Varstvo avtorskih pravic (Copyright protecion)
Copyright protection (Varstvo avtorskih pravic)
Ovrednotenje hipervirov (Evaluation of hypersources)
Ovrednotenje: nova merila (Evaluation: new criteria)
Projekt katalog OKO (Project Catalogue OKO)
Catalogue OKO (Katalog OKO)
Katalog OKO: Kaj je novega? (Catalogue OKO: What's New?)
Abecedno zaporedje podrocij (Alphabetical sequence of subject areas)
Alphabetical sequence of subject areas (Abecedno zaporedje podrocij)
Kazalo (Table of contents)
Iskanje (Search)
 

    Poizvedujte bolj ucinkovito!  


 Nazaj Naslovnica Naprej

Copyright 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si