Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 354  Osrednja vlada. Ministrstva
          Central government. Ministries

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. Governments on the WWW
  2. Ministrstvo za okolje in prostor (The Ministry of the Environment and Spatial Planning)

  3. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (The Ministry of Higher Education, Science and Technology)

  4. Vlada Republike Slovenije (The Government of the Slovenia Republic)


Governments on the WWW

Tip vira / Resource type: baza podatkov; inštitucije / database; institutions

Avtorsko varstvo (Copyright): © Gunnar Anzinger

Opis (Description): vladne inštitucije na sistemu www: centralne banke, ministrstva, parlamenti, veleposlaništva in druge. Vključene so politične stranke. V bazi podatkov je trenutno več kot 17,000 zapisov iz več kot 220 držav. Tabela vsebine: vlade (afriške, azijske, evropske, oceanijske in svetovne); inštitucije na področjih intelektualne lastnine, statistike, turizma in volitev. Viri so abecedno urejeni po državah. Vladni viri vsebujejo ime države, število zapisov, velikost datoteke (Kb) in datum zadnje spremembe. [Zapis: 03.03.2001]

Description (Opis): Government institutions on the web: central banks, embassies, ministries, parliaments, and others. The political parties are also accessed. Database covers over 17,000 records from over 220 states. Table of contens: governments (Africa, Azia, Europe, Oceania and worldwide); intellectual property institutions, statistic institutions, turism and elections. Resources are arranged in alphabetical order. Government resources include the state name, the number of records, the file size (Kb) and the date of the latest change. [Record: March 03, 2001]

Ključne besede / Keywords: državne ustanove; ministrstva; osrednja vlada; parlamenti; politične stranke; svetovne vlade / central government; government institutions; governments worldwide; ministries; parliaments; political parties

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Ministrstvo za okolje in prostor

Tip vira / Resource type: inštitucija; ministrstvo / institution; ministry

Avtorsko varstvo (Copyright): © MOP

Opis (Description): Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) prebivalcem Slovenije zagotavlja zdravo življenjsko okolje, spodbuja in usklajuje prizadevanja za trajnostni razvoj, ki temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov. MOP usmerja prostorski razvoj slovenskih mest in vasi tako, da bomo ohranili in razvijali kakovost stavbne in naselbinske dediščine ter kulturne krajine in obenem omogočili gospodarski, družbeni in kulturni razvoj v prostoru. MOP skrbi za ustrezne zaloge vodnih virov in kakovost voda, saj so vode eden od najpomembnejših naravnih virov v Republiki Sloveniji. Agencije Ministrstva: Geodetska uprava RS, Agencija RS za okolje, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost. [Zapis: 21.02.2006]

Description (Opis): The Ministry of the Environment and Spatial Planning ensures a healthy living environment for all the inhabitants of Slovenia, encourages and coordinates efforts towards sustainable development based, in addition to social well-being, on the wise and thrifty use of natural resources. MOP directs the spatial development of Slovenian cities and villages in such a way that we retain and develop the characteristics of the architectural heritage of buildings and settlements and the cultural landscape and, at the same time, enable economic, social and cultural development. MOP ensures adequate stocks of water sources and water quality, since waters are one of the most important natural resources in the Republic of Slovenia. Agencies of the Ministry: Surveying and mapping authority, Environmental agency, Inspectorate for the environment and spatial planning, Nuclear safety administration. [Record: February 21, 2006]

Ključne besede / Keywords: državne ustanove; okolje; osrednja vlada; ministrstva; okoljsko ministrstvo Slovenije; slovenska ministrstva; slovenske vladne inštitucije; central government; environment; Slovenian environmental ministry; Slovenian government institutions; ministries; Slovenian ministries

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Tip vira / Resource type: inštitucija; ministrstvo / institution; ministry

Avtor (Author): MVZT

Avtorsko varstvo (Copyright): © MVZT

Opis (Description): Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Organizacijska struktura: Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo, Sektor za znanost, Direktorat za tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo. Organa v sestavi ministrstva sta Urad RS za meroslovje (MIRS) in Urad RS za visoko šolstvo. Mednarodno sodelovanje: predstavljanje Slovenije in sodelovanje v odborih evropske komisije, aktivno sodelovanje ministrstva v projektih 5., 6. in 7. okvirnega programa EU ter aktivnosti Slovenije na znanstveno raziskovalnem področju JV Evrope. V okviru MVZT deluje tudi Urad za UNESCO, ki opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z UNESCO, na uresničevanje ciljev UNESCO v Sloveniji, na sodelovanje z nacionalnimi komisijami in telesi drugih držav ter nevladnih organizacij. [Zapis: 12.6.2008]

Description (Opis): The Ministry of Higher Education, Science and Technology performs tasks in the field of higher education, research, technology, metrology and promotion of the information society in the areas not covered by other ministries. The ministry also co-ordinates work in the field of the information society. Organisation structure: Directorate for Science and Higher Education, Department for Higher Education, Department for Science, Directorate for Technology, Directorate for the Information Society. The Ministry’s basic areas of work in the field of international co-operation: The Ministry represents Slovenia and participates on its behalf in the work of the European Commission committees. It is actively involved in the 5th, 6th and 7th EU Framework Programmes. It also covers the activities of Slovenia in the R&D field of South Eastern Europe. Within the Ministry, the UNESCO Office performs tasks concerning Slovenia’s co-operation with UNESCO, the realisation of UNESCO objectives in Slovenia, collaboration with national commissions and bodies in other countries as well as NGOs. The Metrology Institute of the Republic of Slovenia (MIRS) and Higher Education Office of the Republic of Slovenia are also a body within the Ministry. [Record: June 12, 2008]

Ključne besede / Keywords: ministrstva; slovenska ministrstva; slovenske vladne inštitucije; znanost in tehnologija; visoko šolstvo / higher educationa; ministries; science and technology; Slovenian government institutions; Slovenian ministries

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


Vlada Republike Slovenije

Tip vira / Resource type: vladni resorji / governmental departments

Avtorsko varstvo (Copyright): © Vlada RS

Opis (Description): strežnik Vlade Republike Sloveije omogoča dostop do: slovenskih ministrstev in drugih državnih ustanov, izčrpne predstavitve Republike Slovenije (geografija, zgodovia, ekonomija, izobraževanje in znanost, kultura itd.), novic in več. [Zapis: 25.02.2006]

Description (Opis): The server of the Government of the Slovenia Republic offers access to: Slovenia Ministries and other Government institutions, comprehensive presentation of the Slovenia Republic (geography, history, economy, education and science, culture, etc.), news, and more. [Record: February 25, 2006]

Ključne besede / Keywords: državne ustanove; osrednja vlada; ministrstva; slovenske državne ustanove; slovenska ministrstva; slovenska vlada / central government; government institutions; ministries; Slovenian government; Slovenian government institutions; Slovenian ministries

[Hiperviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si