Katalog OKO

Naslovnica Gor Kazalo Iskanje

 

 

 017  Knjižnični katalogi
        Library catalogues

 


Hiperviri (Hypersources)

  1. COBISS (Kooperativni Online Bibliografski Sistem in Servisi) (Slovenian Library Information System COBISS)

  2. IZUM (Institut informacijskih znanosti) (IZUM, The Institute of Information Science)

  3. Welcome to INFOMINE

  4. Western European Specialist Section


COBISS (Kooperativni Online Bibliografski Sistem in Servisi)

Tip vira / Resource type: baze podatkov; knjižnični vzajemni katalog / databases; library shared catalogue

Avtor / Author: IZUM; slovenske knjižnice v vzajemnem katalogu / IZUM; Slovenian libraries in the shared catalogue

Avtorsko varstvo (Copyright): © IZUM

Opis (Description): slovenski knjižnični informacijski sistem COBISS (Kooperativni Online Bibliografski Sistem in Servisi) povezuje slovenske knjižnice v enoten knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB in lokalnimi bazami podatkov sodelujočih knjižnic, bazo podatkov o knjižnicah COLIB ter s številnimi drugimi funkcijami t. i. navidezne knjižnice. Platformo COBISS sooblikujejo knjižnični informacijski servis IZUM in knjižnice, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije. IZUM (Institut informacijskih znanosti) razvija in vzdržuje standarde ter programsko opremo COBISS, za potrebe slovenskih knjižnic in končnih uporabnikov pa opravlja tudi naloge nacionalnega knjižničnega informacijskega servisa. Tipologija knjižnic v sistemu COBISS.SI: nacionalna univerzitetna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice; splošne, specialne in šolske knjižnice. [Zapis: 14.01.2004]

Description (Opis): Slovenian Library Information System COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services) links libraries into a uniform library information system with shared cataloguing, the COBIB union bibliographic/catalogue database and local databases of participating libraries, the COLIB database on libraries, and with a number of other functions of the so-called virtual library. The library information system built on the COBISS platform is co-created by a Library Information Service IZUM and libraries participating in the shared cataloguing system. IZUM (Institute of Information Sciencens) develops and maintains COBISS standards and software, and functions as the National Library Information Service (LIS) for the needs of Slovenian libraries and end users. Libraries typology in the COBISS.SI shared cataloguing system: national univeristy library, university and academic libraries; public, special and school libraries. [Record: January 14, 2004]

Ključne besede / Keywords: knjižnice; knjižnični katalogi; knjižnični informacijski sistemi; raziskovalci; slovenske knjižnice; vzajemni kataloški sistemi / libraries; library catalogues; library information systems; researchers; Slovenian libraries; shared cataloguing systems

[Hipeviri/Hypersources][Vrh/Top]


 Nazaj Naslovnica Gor Naprej

Copyright © 2000-2011, Nada D. Celija: Katalog OKO. Spremni dokumenti. Vse pravice pridržane! Upravljalec strežnika: Admin@zrc-sazu.si